Bill's Weather Station Status

------------
This is a test
This is a unicode test
 ¡¢£¤¥¦§
ÀÁÂÃÄÅÆÇ
àáâãäåæç
ǠǡǢǣǤǥǦǧ
𐌰𐌱𐌲𐌳𐌴𐌵𐌶𐌷
------------
 ¡¢ã
ÀÁ
Ǡǡ
𐌲𐌳
------------

New test strings from db work

Just ascii [ !"# ABC ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefgjihklmnopqrstuvwxyz ] between brackets This contains [ ] extended ascii between brackets This contains unicode strings [ ¡¢£¤¥¦§ÀÁÂÃÄÅÆÇàáâãäåæçǠǡǢǣǤǥǦǧ ] between brackets

Processor

Memory

       total    used    free   shared  buffers   cached
Mem:    2097152  2056992   40160     0     0  1738712
-/+ buffers/cache:   318280  1778872
Swap:    131072   101476   29596

Uptime

 00:06:49 up 255 days, 21:36, 0 users, load average: 0.00, 0.00, 0.01


Static Graph Files

2015-W02.png 2015-W03.png 2015-W04.png 2015-W05.png 2015-W06.png 2015-W07.png 2015-W08.png 2015-W09.png 2015-W10.png 2015-W11.png 2015-W12.png 2015-W13.png 2015-W14.png 2015-W15.png 2015-W16.png 2015-W17.png 2015-W18.png 2015-W19.png 2015-W20.png 2015-W21.png 2015-W22.png 2015-W23.png 2015-W24.png 2015-W25.png 2015-W26.png 2015-W27.png 2015-W28.png 2015-W29.png 2015-W30.png 2015-W31.png 2015-W32.png 2015-W33.png 2015-W34.png 2015-W35.png 2015-W36.png 2015-W37.png 2015-W38.png 2015-W39.png 2015-W40.png 2015-W41.png 2015-W42.png 2015-W43.png 2015-W44.png 2015-W45.png 2015-W46.png 2015-W47.png 2015-W48.png 2015-W49.png 2015-W50.png 2015-W51.png 2015-W52.png 2016-W00.png 2016-W01.png 2016-W02.png 2016-W03.png 2016-W04.png 2016-W05.png 2016-W06.png 2016-W07.png 2016-W08.png 2016-W09.png 2016-W10.png 2016-W11.png 2016-W12.png 2016-W13.png 2016-W14.png 2016-W15.png 2016-W16.png 2016-W17.png 2016-W18.png 2016-W19.png 2016-W20.png 2016-W21.png 2016-W22.png 2016-W23.png 2016-W24.png 2016-W25.png 2016-W26.png 2016-W27.png 2016-W28.png 2016-W29.png 2016-W30.png 2016-W31.png 2016-W32.png 2016-W33.png 2016-W34.png 2016-W35.png 2016-W36.png 2016-W37.png 2016-W38.png 2016-W39.png 2016-W40.png 2016-W41.png 2016-W42.png 2016-W43.png 2016-W44.png 2016-W45.png 2016-W46.png 2016-W47.png 2016-W48.png 2016-W49.png 2016-W50.png 2016-W51.png 2016-W52.png 2017-W01.png 2017-W02.png 2017-W03.png 2017-W04.png 2017-W05.png 2017-W06.png 2017-W07.png 2017-W08.png 2017-W09.png 2017-W10.png 2017-W11.png 2017-W12.png 2017-W13.png 2017-W14.png 2017-W15.png 2017-W16.png 2017-W17.png 2017-W18.png 2017-W19.png 2017-W20.png 2017-W21.png 2017-W22.png 2017-W23.png 2017-W24.png 2017-W25.png 2017-W26.png 2017-W27.png 2017-W28.png 2017-W29.png 2017-W30.png 2017-W31.png 2017-W32.png 2017-W33.png 2017-W34.png 2017-W35.png 2017-W36.png 2017-W37.png 2017-W38.png 2017-W39.png 2017-W40.png 2017-W41.png 2017-W42.png 2017-W43.png 2017-W44.png 2017-W45.png 2017-W46.png 2017-W47.png 2017-W48.png 2017-W49.png 2017-W50.png 2017-W51.png 2017-W52.png 2017-W53.png 2018-W00.png 2018-W01.png 2018-W02.png 2018-W03.png 2018-W04.png 2018-W05.png 2018-W06.png 2018-W07.png 2018-W08.png 2018-W09.png 2018-W10.png 2018-W11.png 2018-W12.png 2018-W13.png 2018-W14.png 2018-W15.png 2018-W16.png 2018-W17.png 2018-W18.png 2018-W19.png 2018-W20.png 2018-W21.png 2018-W22.png 2018-W23.png 2018-W24.png 2018-W25.png 2018-W26.png 2018-W27.png 2018-W28.png 2018-W29.png 2018-W30.png 2018-W31.png 2018-W32.png 2018-W33.png 2018-W34.png 2018-W44.png 2018-W45.png 2018-W46.png 2018-W47.png 2018-W48.png 2018-W49.png 2018-W50.png 2018-W51.png 2018-W52.png 2019-W00.png 2019-W01.png 2019-W02.png 2019-W03.png 2019-W04.png 2019-W05.png 2019-W06.png 2019-W07.png 2019-W08.png 2019-W09.png 2019-W10.png 2019-W11.png 2019-W12.png 2019-W13.png 2019-W14.png 2019-W15.png 2019-W16.png 2019-W17.png 2019-W18.png 2019-W19.png 2019-W20.png 2019-W21.png 2019-W22.png 2019-W23.png 2019-W24.png 2019-W25.png 2019-W26.png 2019-W27.png 2019-W28.png 2019-W29.png 2019-W30.png 2019-W31.png 2019-W32.png 2019-W33.png 2019-W34.png 2019-W35.png 2019-W36.png 2019-W37.png 2019-W38.png 2019-W39.png 2019-W40.png 2019-W41.png 2019-W42.png 2019-W43.png 2019-W44.png 2019-W45.png 2019-W46.png 2019-W47.png 2019-W48.png 2019-W49.png 2019-W50.png 2019-W51.png 2019-W52.png 2020-W00.png 2020-W01.png 2020-W02.png 2020-W03.png 2020-W04.png 2020-W05.png 2020-W06.png 2020-W07.png 2020-W08.png 2020-W09.png 2020-W10.png 2020-W11.png 2020-W12.png 2020-W13.png

Temperature Database

Database size: 513635 rows
Temperature database file size: 21141504 bytes

Last 50 temperature measurements:
Thu Apr 2 00:02:03 2020: Inside: 58.4, Outside: 45.6, Above Pi: 59.6, Pressure: 29.784
Wed Apr 1 23:57:04 2020: Inside: 58.4, Outside: 45.4, Above Pi: 59.8, Pressure: 29.781
Wed Apr 1 23:52:04 2020: Inside: 58.5, Outside: 45.4, Above Pi: 59.9, Pressure: 29.779
Wed Apr 1 23:47:03 2020: Inside: 58.7, Outside: 45.0, Above Pi: 60.0, Pressure: 29.779
Wed Apr 1 23:42:03 2020: Inside: 58.7, Outside: 44.9, Above Pi: 60.5, Pressure: 29.779
Wed Apr 1 23:37:03 2020: Inside: 58.8, Outside: 45.4, Above Pi: 60.4, Pressure: 29.780
Wed Apr 1 23:32:03 2020: Inside: 58.8, Outside: 45.5, Above Pi: 60.1, Pressure: 29.776
Wed Apr 1 23:27:03 2020: Inside: 58.8, Outside: 45.5, Above Pi: 60.5, Pressure: 29.778
Wed Apr 1 23:22:04 2020: Inside: 58.8, Outside: 45.6, Above Pi: 60.5, Pressure: 29.775
Wed Apr 1 23:17:04 2020: Inside: 58.8, Outside: 46.0, Above Pi: 60.5, Pressure: 29.774
Wed Apr 1 23:12:03 2020: Inside: 58.8, Outside: 45.7, Above Pi: 60.6, Pressure: 29.773
Wed Apr 1 23:07:03 2020: Inside: 58.9, Outside: 45.7, Above Pi: 60.6, Pressure: 29.771
Wed Apr 1 23:02:03 2020: Inside: 58.9, Outside: 45.6, Above Pi: 60.7, Pressure: 29.772
Wed Apr 1 22:57:03 2020: Inside: 58.9, Outside: 45.6, Above Pi: 60.8, Pressure: 29.772
Wed Apr 1 22:52:04 2020: Inside: 58.9, Outside: 45.8, Above Pi: 60.8, Pressure: 29.773
Wed Apr 1 22:47:04 2020: Inside: 59.0, Outside: 45.8, Above Pi: 60.7, Pressure: 29.773
Wed Apr 1 22:42:03 2020: Inside: 59.0, Outside: 46.3, Above Pi: 60.8, Pressure: 29.773
Wed Apr 1 22:37:04 2020: Inside: 59.0, Outside: 46.3, Above Pi: 60.8, Pressure: 29.774
Wed Apr 1 22:32:04 2020: Inside: 59.0, Outside: 46.2, Above Pi: 60.8, Pressure: 29.773
Wed Apr 1 22:27:03 2020: Inside: 59.0, Outside: 46.4, Above Pi: 60.8, Pressure: 29.774
Wed Apr 1 22:22:03 2020: Inside: 58.9, Outside: 46.4, Above Pi: 60.8, Pressure: 29.776
Wed Apr 1 22:17:03 2020: Inside: 58.8, Outside: 46.5, Above Pi: 60.8, Pressure: 29.775
Wed Apr 1 22:12:03 2020: Inside: 58.8, Outside: 46.7, Above Pi: 60.6, Pressure: 29.774
Wed Apr 1 22:07:03 2020: Inside: 58.5, Outside: 46.7, Above Pi: 60.6, Pressure: 29.774
Wed Apr 1 22:02:03 2020: Inside: 58.3, Outside: 46.7, Above Pi: 60.5, Pressure: 29.774
Wed Apr 1 21:57:03 2020: Inside: 58.1, Outside: 47.0, Above Pi: 60.1, Pressure: 29.776
Wed Apr 1 21:52:04 2020: Inside: 57.9, Outside: 47.0, Above Pi: 60.1, Pressure: 29.777
Wed Apr 1 21:47:04 2020: Inside: 57.5, Outside: 47.1, Above Pi: 59.9, Pressure: 29.774
Wed Apr 1 21:42:04 2020: Inside: 57.3, Outside: 47.1, Above Pi: 59.7, Pressure: 29.777
Wed Apr 1 21:37:04 2020: Inside: 57.1, Outside: 47.1, Above Pi: 59.3, Pressure: 29.775
Wed Apr 1 21:32:04 2020: Inside: 57.0, Outside: 47.6, Above Pi: 59.1, Pressure: 29.775
Wed Apr 1 21:27:03 2020: Inside: 56.9, Outside: 47.6, Above Pi: 58.9, Pressure: 29.776
Wed Apr 1 21:22:03 2020: Inside: 56.6, Outside: 47.3, Above Pi: 58.9, Pressure: 29.776
Wed Apr 1 21:17:03 2020: Inside: 56.6, Outside: 47.3, Above Pi: 58.9, Pressure: 29.776
Wed Apr 1 21:12:03 2020: Inside: 56.5, Outside: 47.1, Above Pi: 58.9, Pressure: 29.776
Wed Apr 1 21:07:03 2020: Inside: 56.4, Outside: 47.0, Above Pi: 58.9, Pressure: 29.775
Wed Apr 1 21:02:03 2020: Inside: 56.4, Outside: 47.0, Above Pi: 58.9, Pressure: 29.773
Wed Apr 1 20:57:03 2020: Inside: 56.3, Outside: 46.9, Above Pi: 58.9, Pressure: 29.774
Wed Apr 1 20:52:03 2020: Inside: 56.3, Outside: 47.0, Above Pi: 59.0, Pressure: 29.773
Wed Apr 1 20:47:04 2020: Inside: 56.2, Outside: 46.6, Above Pi: 59.1, Pressure: 29.774
Wed Apr 1 20:42:04 2020: Inside: 56.2, Outside: 46.6, Above Pi: 59.0, Pressure: 29.774
Wed Apr 1 20:37:04 2020: Inside: 56.2, Outside: 46.6, Above Pi: 59.0, Pressure: 29.771
Wed Apr 1 20:32:04 2020: Inside: 56.3, Outside: 46.9, Above Pi: 59.1, Pressure: 29.770
Wed Apr 1 20:27:03 2020: Inside: 56.2, Outside: 47.0, Above Pi: 59.3, Pressure: 29.767
Wed Apr 1 20:22:03 2020: Inside: 56.3, Outside: 47.2, Above Pi: 59.3, Pressure: 29.766
Wed Apr 1 20:17:03 2020: Inside: 56.3, Outside: 47.3, Above Pi: 59.3, Pressure: 29.767
Wed Apr 1 20:12:04 2020: Inside: 56.2, Outside: 47.5, Above Pi: 59.6, Pressure: 29.768
Wed Apr 1 20:07:03 2020: Inside: 56.2, Outside: 47.8, Above Pi: 59.6, Pressure: 29.764
Wed Apr 1 20:02:04 2020: Inside: 56.3, Outside: 48.0, Above Pi: 59.6, Pressure: 29.763
Wed Apr 1 19:57:03 2020: Inside: 56.2, Outside: 48.1, Above Pi: 59.8, Pressure: 29.762

Gas Readings Database

Database size: 113972 rows
Gas database file size: 1846272 bytes

Last 50 gas reading changes:
Thu Apr 2 00:03:53 2020: Reading: 398934
Wed Apr 1 23:59:39 2020: Reading: 398932,  ΔT:  4 min,  ΔR: 2 cf
Wed Apr 1 23:55:38 2020: Reading: 398928,  ΔT:  4 min,  ΔR: 4 cf
Wed Apr 1 23:53:23 2020: Reading: 398924,  ΔT:  2 min,  ΔR: 4 cf
Wed Apr 1 23:52:23 2020: Reading: 398922,  ΔT:  1 min,  ΔR: 2 cf
Wed Apr 1 23:51:23 2020: Reading: 398920,  ΔT:  1 min,  ΔR: 2 cf
Wed Apr 1 23:48:54 2020: Reading: 398914,  ΔT:  2 min,  ΔR: 6 cf
Wed Apr 1 23:22:08 2020: Reading: 398910,  ΔT: 26 min,  ΔR: 4 cf
Wed Apr 1 23:14:54 2020: Reading: 398908,  ΔT:  7 min,  ΔR: 2 cf
Wed Apr 1 23:11:24 2020: Reading: 398906,  ΔT:  3 min,  ΔR: 2 cf
Wed Apr 1 23:05:38 2020: Reading: 398904,  ΔT:  5 min,  ΔR: 2 cf
Wed Apr 1 23:01:24 2020: Reading: 398902,  ΔT:  4 min,  ΔR: 2 cf
Wed Apr 1 22:57:08 2020: Reading: 398900,  ΔT:  4 min,  ΔR: 2 cf
Wed Apr 1 22:50:53 2020: Reading: 398898,  ΔT:  6 min,  ΔR: 2 cf
Wed Apr 1 22:46:23 2020: Reading: 398896,  ΔT:  4 min,  ΔR: 2 cf
Wed Apr 1 22:40:38 2020: Reading: 398894,  ΔT:  5 min,  ΔR: 2 cf
Wed Apr 1 22:36:23 2020: Reading: 398892,  ΔT:  4 min,  ΔR: 2 cf
Wed Apr 1 22:32:09 2020: Reading: 398890,  ΔT:  4 min,  ΔR: 2 cf
Wed Apr 1 22:25:53 2020: Reading: 398888,  ΔT:  6 min,  ΔR: 2 cf
Wed Apr 1 22:21:23 2020: Reading: 398886,  ΔT:  4 min,  ΔR: 2 cf
Wed Apr 1 22:16:39 2020: Reading: 398884,  ΔT:  4 min,  ΔR: 2 cf
Wed Apr 1 22:11:53 2020: Reading: 398882,  ΔT:  4 min,  ΔR: 2 cf
Wed Apr 1 22:08:53 2020: Reading: 398880,  ΔT:  3 min,  ΔR: 2 cf
Wed Apr 1 22:07:09 2020: Reading: 398878,  ΔT:  1 min,  ΔR: 2 cf
Wed Apr 1 22:04:08 2020: Reading: 398876,  ΔT:  3 min,  ΔR: 2 cf
Wed Apr 1 22:03:08 2020: Reading: 398874,  ΔT:  1 min,  ΔR: 2 cf
Wed Apr 1 21:59:38 2020: Reading: 398872,  ΔT:  3 min,  ΔR: 2 cf
Wed Apr 1 21:58:53 2020: Reading: 398870,  ΔT:  0 min,  ΔR: 2 cf
Wed Apr 1 21:56:23 2020: Reading: 398864,  ΔT:  2 min,  ΔR: 6 cf
Wed Apr 1 21:54:38 2020: Reading: 398858,  ΔT:  1 min,  ΔR: 6 cf
Wed Apr 1 21:51:38 2020: Reading: 398852,  ΔT:  3 min,  ΔR: 6 cf
Wed Apr 1 21:50:38 2020: Reading: 398848,  ΔT:  1 min,  ΔR: 4 cf
Wed Apr 1 21:47:24 2020: Reading: 398844,  ΔT:  3 min,  ΔR: 4 cf
Wed Apr 1 21:42:08 2020: Reading: 398842,  ΔT:  5 min,  ΔR: 2 cf
Wed Apr 1 21:38:08 2020: Reading: 398838,  ΔT:  4 min,  ΔR: 4 cf
Wed Apr 1 21:35:54 2020: Reading: 398832,  ΔT:  2 min,  ΔR: 6 cf
Wed Apr 1 21:31:38 2020: Reading: 398830,  ΔT:  4 min,  ΔR: 2 cf
Wed Apr 1 21:31:23 2020: Reading: 398828,  ΔT:  0 min,  ΔR: 2 cf
Wed Apr 1 21:30:39 2020: Reading: 398826,  ΔT:  0 min,  ΔR: 2 cf
Wed Apr 1 21:29:38 2020: Reading: 398824,  ΔT:  1 min,  ΔR: 2 cf
Wed Apr 1 21:21:24 2020: Reading: 398820,  ΔT:  8 min,  ΔR: 4 cf
Wed Apr 1 21:18:53 2020: Reading: 398818,  ΔT:  2 min,  ΔR: 2 cf
Wed Apr 1 21:05:39 2020: Reading: 398814,  ΔT: 13 min,  ΔR: 4 cf
Wed Apr 1 21:04:38 2020: Reading: 398812,  ΔT:  1 min,  ΔR: 2 cf
Wed Apr 1 20:48:09 2020: Reading: 398806,  ΔT: 16 min,  ΔR: 6 cf
Wed Apr 1 20:45:53 2020: Reading: 398804,  ΔT:  2 min,  ΔR: 2 cf
Wed Apr 1 20:44:24 2020: Reading: 398802,  ΔT:  1 min,  ΔR: 2 cf
Wed Apr 1 19:55:53 2020: Reading: 398800,  ΔT: 48 min,  ΔR: 2 cf
Wed Apr 1 19:46:38 2020: Reading: 398798,  ΔT:  9 min,  ΔR: 2 cf
Wed Apr 1 19:45:38 2020: Reading: 398796,  ΔT:  1 min,  ΔR: 2 cf